Skip to content Skip to footer

İnternet, doğası gereği sınırları geniş bir yapı üzerinde kurulduğu için sahtekârlık, dolandırıcılık, virüs bulaşması, yetkisiz erişim, şifre ve kişisel bilgilerin çalınması gibi kötü niyetli saldırılara maruz kalma riski taşır. Mia Psikoloji bu riskleri asgari seviyede tutmak için teknolojinin imkân sağladığı bütün önlemleri almıştır.
Bilinçli bir internet kullanıcısı olarak aşağıda belirttiğimiz konularda bilgi sahibi olmanız, kendinize ait önlemleri almanız internet üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerinden daha güvenle yararlanmanızı sağlayacaktır.
– Diğer internet sitelerinde ya da e-postalarda yer alan bağlantılara güvenmeyin. Bu bağlantıları erişim için kullanmayın.
– Hesap numaranızı, kullanıcı bilgilerinizi ve şifrenizi korumanız ve gizli tutmanız gerekir.
Şifrenizin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasıyla doğabilecek zarar ve kayıplardan Mia Psikoloji sorumlu değildir. Kullanıcı olarak sizlerin hak ve sorumluluklarınız şirketimizle imzalamış olduğunuz çerçeve sözleşme içerisinde yer almaktadır.
– Dolandırıcılık girişimlerine maruz kalmamak için hesap şifrenizi şirket personeli dahil olmak üzere hiç kimse ile paylaşmayın. Dolandırıcılık şüphesi durumunda zaman kaybetmeden +90 543 479 23 94 numaralı çağrı merkezimizi arayarak durum bildiriminde bulunmanız gerekmektedir.
– Bilgilerinizi cüzdanınızda ya da çantanızda yazılı olarak taşımayın. Mutlaka ezberleyin ve şifre bilgilerinin yazılı olduğu belgeleri başkalarının ulaşabilecekleri yerlerde saklamayın.
– Giriş yaparken klavye ya da ekranı izleyen kişilerin varlığına dikkat edin.
– Mia Psikoloji; hiçbir zaman müşterilerinin şifrelerini soran, kişisel bilgilerini talep eden veya güncellenmesini isteyen e-postalar göndermez.
– Gerçekleştirdiğiniz işlemlere ait dekontlar, talebiniz durumunda sistemimize kayıtlı e-posta adresinize ya da iletişim adresinize iletilir.
– SMS şifresi gönderilen telefonunuzun kaybolma, çalınma, zorla alınma gibi herhangi bir nedenle elinizden çıkması halinde vakit kaybetmeden +90 850 700 03 03 numaralı çağrı merkezimizi arayarak bildirmeniz gerekmektedir.
– Mia Psikoloji tarafından telefon, sms, mail vb. kanallardan iletişim kurularak kart bilginiz hiçbir zaman talep edilmez.
– https://miapsikolojiaksaray.com/ internet adresimizden ya da +90 543 479 23 94 numaralı çağrı merkezimiz dışındaki herhangi bir kanal aracılığı ile gelen bilgilere itibar etmeyiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Mia Psikoloji (“Şirket”) tarafından Mia Psikoloji Uygulaması’nı kullanımınız esnasında (“Uygulama”) aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebebi Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla ve ilgili olduğu alanda belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak
• Uygulama üzerinde üyeliğinizin oluşturulması
• Uygulama üzerinden sunulan randevu oluşturma, evde test, laboratuvarlarla iletişime aracılık gibi hizmetlerin talebiniz doğrultusunda sizlere sunulması
• Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi,
• Hizmet kayıtlarının takibi ve gerekli finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi
• Uygulamayı kullanımınız esnasında gerekli olan teknik destek ve müşteri hizmetlerinin sağlanması. Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak
• Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
• Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması
• İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak
• Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi
• Finansal işlemlerin takibi
• Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
• Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
• Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini
• Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
• Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
• Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
• Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi
• İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak
• Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması
• İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması. Açık rızanızın varlığı halinde ise
• Sağlık verilerinizin Uygulamayı kullanımınız süresince ve sunduğumuz servislerin tarafınıza sağlanması amacıyla sınırlı olarak Şirketimizce muhafaza edilmesi ve işlenmesi ile hizmet aldığınız sağlık kuruluşu olan üçüncü taraflara iletilmesi
• Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması amacıyla işlenmesi
• Tercihleriniz doğrultusunda iletişim bilgilerinize Şirketimiz tarafından reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi, İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz Uygulama üzerinden hizmetlerine aracılık ettiğimiz ve hizmet almayı tercih ettiğiniz laboratuvar, sağlık hizmet kuruluşları ve sağlık profesyoneli olan iş ortaklarımıza teknik, hukuki ve finansal süreçlerde bizlere hizmet sunan tedarikçilerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda Uygulama üzerinden, Uygulama üzerinden hizmetlerine aracılık ettiğimiz ve hizmet almayı tercih ettiğiniz laboratuvar, sağlık hizmet kuruluşları ve sağlık profesyoneli olan iş ortaklarımızdan, çevrim içi başvuru ve üyelik formlarından, Uygulamaya aktardığınız resim, dosya ve sair bilgilerden, çağrı merkezi, kısa mesaj, e-posta kanalıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresi adresinden info@miapsikolojiaksaray.com adresimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Randevu AlTest Çöz